สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ว.พ.ช.) คลื่น FM 104.25
โทรศัพท์ ๐๒-๔๐๘-๖๔๗๐, ๐๘๙-๖๖๘-๑๐๔๗
อีเมล์ boonroumradio@gmail.com

คลังภาพกิจกรรม ไปเที่ยว เนปาล ปี 2556

“ไปเทียว เนปาล  6 วัน 5 คืน”

ไปเทียว เนปาล  6 วัน 5 คืนเดือนตุลาคม 2556 

ผู้ร่วมเดินทาง 20 คน 

ไปเทียว เนปาล  6 วัน 5 คืน เดือนตุลาคม 2556

ผู้ร่วมเดินทาง 20 คน 
วันแรก : กรุงเทพฯ – กาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล เจดีย์สวะยัมภูนาถ ย่านทาเมล ระบำเนปาลี
วันที่สอง : กาฐมาณฑุ – หุบเขาโปขรา ล่องเรือชมทะเลสาบเฟวา ยอดเขามัจฉาปูชเร วัดบาราฮิ
วันที่สาม : โปขรา ยอดเขาซารางก็อต วัดบินดาบาซินี – กาฐมัณฑุ – ธุลิเขล
วันที่สี่ : ธุลิเขล – เมืองปักตะปูร์ – กาฐมาณฑุ เทพธิดากุมารี – เจดีย์โพธินาท
วันที่ห้า : กาฐมาณฑุ – เมืองปาทัน – กรุงเทพฯ

Leave a Comment