สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ว.พ.ช.) คลื่น FM 104.25
โทรศัพท์ ๐๒-๔๐๘-๖๔๗๐, ๐๘๙-๖๖๘-๑๐๔๗
อีเมล์ boonroumradio@gmail.com

เพลงธรรมะ

  1. เพลงสดดุดีธรรมะ

2. เพลงดังดดอกไม้บาน

3 เพลงคนเหนือคน

4.เพลงสว่างใจ

5.เพลงกฏแห่งกรรม

6.เพลงพุทโธ

7.เพลงเกิดมาทำไม

8.เพลงเสียงธรรมเสียงทอง

9.เพลงสุขใจสุขจริง

10.เพลงแสงธรรม

11.เพลงธรรมสว่างใจ

12. เลือดไทยอย่าจาง

13.วางทุกข์ สุขเกิด

14. อริยจิต

15.พึ่งตนพึ่งธรรม

16.อริยสัจจ์

17.แรงกรรม

18.แสงแห่งธรรม

19.รักแท้

20.บาปบุญ

ใจคน ใจใคร ก็ใจเขา
จะให้เหมือน ใจเรา กระไรได้
ต่างคน ต่างคิด ต่างจิตใจ
จะยึดมั่น ทำไม กับใจคน