สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ว.พ.ช.) คลื่น FM 104.25
โทรศัพท์ ๐๒-๔๐๘-๖๔๗๐, ๐๘๙-๖๖๘-๑๐๔๗
อีเมล์ boonroumradio@gmail.com

พระพุทธพจน์

by admin
[vc_row][vc_column][vc_hoverbox image=”3322″ primary_title=”” hover_title=”คลิกไปต่อ” use_custom_fonts_primary_title=”true” use_custom_fonts_hover_title=”true” primary_title_link=”url:https%3A%2F%2Ffm10425buddhamonthon.com%2F%25e0%25b8%259e%25e0%25b8%25b8%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%2598%25e0%25b8%259e%25e0%25b8%2588%25e0%25b8%2599%25e0%25b9%258c-%25e0%25b9%2582%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25b9%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25a3%2F|title:%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B9%8C%20(%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3)|target:%20_blank|” hover_title_link=”url:https%3A%2F%2Ffm10425buddhamonthon.com%2F%25e0%25b8%259e%25e0%25b8%25b8%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%2598%25e0%25b8%259e%25e0%25b8%2588%25e0%25b8%2599%25e0%25b9%258c-%25e0%25b9%2582%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25b9%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25a3%2F|title:%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B9%8C%20%20(%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3)||”][/vc_hoverbox][vc_hoverbox image=”3392″ primary_title=”” hover_title=”คลิกไปต่อ” use_custom_fonts_primary_title=”true” use_custom_fonts_hover_title=”true” primary_title_link=”url:https%3A%2F%2Ffm10425buddhamonthon.com%2F%25e0%25b9%2582%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25b9%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25a3-%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25b8%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2594-%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%25b1%2F|title:%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99|target:%20_blank|” hover_title_link=”url:https%3A%2F%2Ffm10425buddhamonthon.com%2F%25e0%25b9%2582%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25b9%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25a3-%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25b8%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2594-%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%25b1%2F|title:(%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD)||”][/vc_hoverbox][vc_hoverbox image=”3416″ primary_title=”” hover_title=”คลิกไปต่อ” use_custom_fonts_primary_title=”true” use_custom_fonts_hover_title=”true” primary_title_link=”url:https%3A%2F%2Ffm10425buddhamonthon.com%2F%25e0%25b8%25a0%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25b9%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25a3%2F|title:%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3|target:%20_blank|” hover_title_link=”url:https%3A%2F%2Ffm10425buddhamonthon.com%2F%25e0%25b8%25a0%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25b9%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25a3%2F|title:%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3||”][/vc_hoverbox][vc_hoverbox image=”3431″ primary_title=”” hover_title=”คลิกไปต่อ” use_custom_fonts_primary_title=”true” use_custom_fonts_hover_title=”true” primary_title_link=”url:https%3A%2F%2Ffm10425buddhamonthon.com%2F%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%25b9%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25b9%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25a3%2F|title:%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3|target:%20_blank|” hover_title_link=”url:https%3A%2F%2Ffm10425buddhamonthon.com%2F%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%25b9%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25b9%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25a3%2F|title:%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3||”][/vc_hoverbox][vc_hoverbox image=”3441″ primary_title=”” hover_title=”คลิกไปต่อ” use_custom_fonts_primary_title=”true” use_custom_fonts_hover_title=”true” primary_title_link=”url:https%3A%2F%2Ffm10425buddhamonthon.com%2F%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%2596%25e0%25b8%25b8%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25b9%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25a3%2F|title:%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3|target:%20_blank|” hover_title_link=”url:https%3A%2F%2Ffm10425buddhamonthon.com%2F%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%2596%25e0%25b8%25b8%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25b9%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25a3%2F|title:%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3||”][/vc_hoverbox][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row]