boonroumradio@gmail.com   02-408-6470, 089-668-1047

พิธีสรงน้ำพระในวันสงกรานต์ ประจำปี 2560

 

กิจกรรมงานทำบุญอุทิศส่วนกุศลประจำเดิอน เมษายน ประจำปี 2550 และสรงน้ำพระในวันสงกรานต์