ข้ามไปยังทูลบาร์
  boonroumradio@gmail.com   02-408-6470, 089-668-1047
2012-04-29-8740
2012-04-29-8772
2012-04-29-8778
2012-04-30-8859
2012-05-01-8973
2012-05-02-9041
SONY DSC
รูปภาพการประชุมสัมมนาของคณะสงฆ์ทั่วประเทศเมียนม่า เพื่อพิทักษ์และปกป้องพระพุทธศาสน  วันที่ 19-21 มิถุนายน 2558

 

 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายนที่ผ่านมา ในการประชุมสัมมนา ของครั้งใหญ่ของคณะสงฆ์ทั่วประเทศเมียนม่า
เพื่อพิทักษ์และปกป้องพระพุทธศาสนา ซึ่งจัดขึ้นในกรุงย่างกุ้ง โดยมีตัวแทนสื่อมวลชนพระพุทธศาสนาทั้งพระและฆราวาส
จากประเทศไทยเข้าร่วมประชุมและสังเกตการณ์ด้วยนั้น
ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมเพื่อจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงในระบบเอสเอ็มขึ้น
เพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนา ซึ่งนับว่าเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาเป็นแห่งแรกในประเทศเมียนม่า
ที่จะมีการบริหารจักการโดยพระสงฆ์
การลงนามบันทึกข้อตกลงได้ทำขึ้นระหว่างสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติพุทธมณฑล(สวพช.)โดยมีพระปลัดบุญร่วม ปุญฺญมโน
ผู้อำนวยการ เป็นผู้แทน ร่วมกับสมาคมสื่อมวลชนพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทยแห่งชาติ(สพวช.)
โดยมีนายวุฒิสารพนารีอุปนายกสมาคมตัวแทน
ประเด็นสำคัญในบันทึกข้อตกลงดังกล่าวนี้ระบุว่าฝ่ายไทยจะเป็นผู้บริจาคเครื่องส่งและอุปกรณ์ต่างๆที่รวมถึงเสาส่ง เพื่อจัดตั้ง
สถานีวิทยุกระจายเสียง
และจะดำเนินการส่งช่างเทคนิคมาประกอบและติดตั้งสถานีวิทยุจนสามารถใช้ออกอากาศได้และจะดำเนินการอบรมเจ้าหน้าที่ของทา
งฝ่ายเมียนม่าให้สามารถดำเนินการและควบคุมการออกอากาศได้ด้วยตนเอง
โดยทางฝ่ายเมียนม่าจะเตรียมอาคารสถานที่และสิ่ง อำนวยความสะดวก
เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสถานีวิทยุและจะติดต่อราชการเพื่อขอนำเข้าและติดตั้งดำเนินการขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฏหมายของประเทศเมีย
นม่า
บันทึกข้อตกลงดังกล่าวได้ระบุวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งสถานีวิทยุในครั้งนี้
เพื่อจะใช้ในการปกป้องและเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นหลักเท่านั้น
โดยมีเป้าหมายจะดำเนินการให้แล้วเสร็จและสามารถออกอากาศได้อย่างสมบูรณ์ภายในสิ้นปี 2556 นี้

Leave a Comment