สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ว.พ.ช.) คลื่น FM 104.25
โทรศัพท์ ๐๒-๔๐๘-๖๔๗๐, ๐๘๙-๖๖๘-๑๐๔๗
อีเมล์ boonroumradio@gmail.com

คลังภาพกิจกรรม อบรมวิชาการ

อบรมนักจัดรายการวิทยุกระจ่ายเสียง

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ร่วมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพุทธมณธล FM104.25MHz จัดอบรมให้ความรู้พระภิกษุนักจัดรายการทางคลื่นวิทยุ FM และ AF เพื่อนำความรู้ด้านวิชาการไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิดรายการทางสื่อมวลชน  

พระปลัดบุญร่วม ปุญญมโน ประธานผู้จัดในครั้งนี้