สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ว.พ.ช.) คลื่น FM 104.25
โทรศัพท์ ๐๒-๔๐๘-๖๔๗๐, ๐๘๙-๖๖๘-๑๐๔๗
อีเมล์ boonroumradio@gmail.com

คลังภาพกิจกรรม ช้วยน้ำท่วม2562

                                   ช้วยน้ำท่วม จังหวัดอุบลราชธานี

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระบัญชาให้ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม  พระพรหมวชิรญาณ กล่าวว่า จากการที่มีการประชุมมหาเถรสมาคม โดยมี สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นประธาน ทรงห่วงใยพระภิกษุสามเณรและประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากเกิดภาวะน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ จึงได้มติมอบให้เป็นผู้แทนของมหาเถรสมาคมและคณะสงฆ์ นำคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม เจ้าคณะพระสังฆาธิการในพื้นที่ และผู้แทนรัฐบาล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยเหลือคณะสงฆ์และชาวอีสาน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ รวมทั้งยังได้มอบปัจจัยเพื่อเป็นกองทุนเยียวยาพระภิกษุสามเณรและประชาชนผู้ประสบภัยอีกด้วย   

พระปลัดบุญร่วม ปุญฺญมโน  ได้เดินไปพร้อมคณะด้วยเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจังหวัดอุบลราชธานี