สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ว.พ.ช.) คลื่น FM 104.25
โทรศัพท์ ๐๒-๔๐๘-๖๔๗๐, ๐๘๙-๖๖๘-๑๐๔๗
อีเมล์ boonroumradio@gmail.com

คลังภาพกิจกรรม เดือนตุลาคม2563

“ทำบุญประจำเดือน ตุลาคม 2563″

สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพุทธมณฑลสาย4

ถวายเทียนพรรษาปี 2563

บริวเวญหน้าลานพระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ เป็นพระพุทธรูปยืนปางลีลาขนาดใหญ่ ประดิษฐานเป็นองค์พระประธาน ณ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

พระครูสังฆรักษ์ฬัสวัชร์ ฐิตสีโล นำพาญาติโยมมาถวายเทียนพรรษา แด่พระภิกษุที่สถานีวิทยุ ว.พช.