กิจกรรมตักบาตรสามเณรเหล่ากอสืบหน่อพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๑

ณ หน้าองค์พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

 

มูลนิธิสื่อโลกพุทธธรรมะพระโสณะ-อุตตระ,สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ,สมาคมสื่อมวลชนพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทยแห่งชาติ,  ได้จัดกิจกรรมตักบาตรสามเณรฯ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙  ที่ผ่านมา มีสามเณรมาร่วมกิกรรมจำนวน ๙๙๙ รูป พระพีเลี้ยง ๓๐๐ รูป  ได้นิมนต์มาจากสำนักเรียนต่าง เช่น วัดไรขิ่ง วัดมหาสวัสดิ์ วัดพระปฐมเจดี วัดพระยาทำวาวิหาร ฯลฯ มีพระราเมธี รองเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรราชวรวิหาร ให้เกียรติมาเป็นประธานสงฆ์  นายวรเดช ช่างบุ เป็นประธานฝ่ายฆารวาส และพระปลัดบุญร่วม บุญญฺมโนเป็นผู้ประสานงาน/ดำเนินงาน   มีสาธุชนมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ขอขอบคุณอนุโมทนากับสาธุชนทุกคนทุกท่านที่ได้มาร่วมงาน