สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ว.พ.ช.) คลื่น FM 104.25
โทรศัพท์ ๐๒-๔๐๘-๖๔๗๐, ๐๘๙-๖๖๘-๑๐๔๗
อีเมล์ boonroumradio@gmail.com

คลังภาพกิจกรรม ประชุมที่ประเทศพม่าเรื่องภัยพระพุทธศาสนา 2558

การประชุมสัมมนาของคณะสงฆ์ทั่วประเทศเมียนม่า เพื่อพิทักษ์และปกป้องพระพุทธศาสน  วันที่ 19-21 มิถุนายน 2558

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายนที่ผ่านมา ในการประชุมสัมมนา ของครั้งใหญ่ของคณะสงฆ์ทั่วประเทศเมียนม่า เพื่อพิทักษ์และปกป้องพระพุทธศาสนา ซึ่งจัดขึ้นในกรุงย่างกุ้ง โดยมีตัวแทนสื่อมวลชนพระพุทธศาสนาทั้งพระและฆราวาส จากประเทศไทยเข้าร่วมประชุมและสังเกตการณ์ด้วยนั้น

ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมเพื่อจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงในระบบเอสเอ็มขึ้น เพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนา ซึ่งนับว่าเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาเป็นแห่งแรกในประเทศเมียนม่า ที่จะมีการบริหารจักการโดยพระสงฆ์

การลงนามบันทึกข้อตกลงได้ทำขึ้นระหว่างสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติพุทธมณฑล(สวพช.)โดยมีพระปลัดบุญร่วม ปุญฺญมโน ผู้อำนวยการ เป็นผู้แทน ร่วมกับสมาคมสื่อมวลชนพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทยแห่งชาติ(สพวช.) โดยมีนายวุฒิสารพนารีอุปนายกสมาคมตัวแทน ประเด็นสำคัญในบันทึกข้อตกลงดังกล่าวนี้ระบุว่าฝ่ายไทยจะเป็นผู้บริจาคเครื่องส่งและอุปกรณ์ต่างๆที่รวมถึงเสาส่ง เพื่อจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียง และจะดำเนินการส่งช่างเทคนิคมาประกอบและติดตั้งสถานีวิทยุจนสามารถใช้ออกอากาศได้และจะดำเนินการอบรมเจ้าหน้าที่ของทางฝ่ายเมียนม่าให้สามารถดำเนินการและควบคุมการออกอากาศได้ด้วยตนเอง โดยทางฝ่ายเมียนม่าจะเตรียมอาคารสถานที่และสิ่ง อำนวยความสะดวกเพื่อใช้เป็นที่ตั้งสถานีวิทยุและจะติดต่อราชการเพื่อขอนำเข้าและติดตั้งดำเนินการขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฏหมายของประเทศเมียนม่า

บันทึกข้อตกลงดังกล่าวได้ระบุวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งสถานีวิทยุในครั้งนี้ เพื่อจะใช้ในการปกป้องและเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นหลักเท่านั้น โดยมีเป้าหมายจะดำเนินการให้แล้วเสร็จและสามารถออกอากาศได้อย่างสมบูรณ์ภายในสิ้นปี 2556 นี้

Leave a Comment